Missie en visie – Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Gelderlandplein – Amsterdam
A.J. Ernststraat 599 1082 LD Amsterdam Tel:0206421909
Header afbeelding

Missie en visie

In onze missie geven wij aan wie we zijn, wat we doen, wat we willen bereiken en welke normen, waarden en overtuigingen wij hanteren. In onze visie geven wij weer hoe wij onze toekomst zien en welke ambities wij hebben. Onze kernwaarden zijn in samenspraak met alle praktijkmedewerkers tot stand gekomen.

Missie

Wij willen, binnen de mogelijkheden van onze huisartsenpraktijk, een zo hoogwaardig mogelijke zorg bieden, dichtbij de woonomgeving van onze patiënten, laagdrempelig en betrokken. Wij streven naar een goede samenwerking met andere (eerstelijns) zorgverleners, waarbij het belang van de patiënt voorop staat.

Wij willen gebruik maken van nieuwe technische ontwikkelingen, zowel op het gebied van diagnostiek en behandeling, als op het gebied van automatisering en telefonie. Daarbij willen wij voldoen aan de landelijk gestelde richtlijnen voor de kwaliteit; NHG-praktijkaccreditering met aandacht voor extra dienstverlening richting de patiënt (GEZ Praktijk). Wij willen ons sterk maken voor een goede en brede eerstelijnszorg in Amsterdam Buitenveldert en directe omgeving.

Organisatie

 • Wij willen goed bereikbaar zijn. Onze praktijk is elke werkdag van 08:00 uur tot 17:00 geopend en is dan ook telefonisch bereikbaar. Onze zorg is 7×24 uurs zorg. Door de aansluiting bij de huisartsenpost en door binnen die instelling ook verantwoordelijkheid te dragen, waarborgen we de continuïteit van de huisartsenzorg.
 • Wij vinden een goede arts-patiëntrelatie met wederzijds vertrouwen van belang. Wij adviseren daarom een kennismakingsgesprek met een van de huisartsen op het moment dat mensen zich bij onze praktijk laten inschrijven als patiënt. Wij werken als groep samen aan onze deskundigheid en we hanteren een gemeenschappelijk patiëntendossier dat we nauwkeurig bijhouden. Bij afwezigheid van uw arts kan elke andere arts van de praktijk in uw aanwezigheid uw dossier inkijken. De artsen van de praktijk vormen een hechte groep.
 • Wij willen meer service bieden aan de patiënt. Voorbeelden hiervan zijn verruiming van onze openingstijden met een avondspreekuur, geen vakantiesluitingen en afstemming van de telefoonbezetting op basis van analyses van binnenkomende telefoontjes (tijdstip en aantal).
 • Wij werken in de praktijk met 6 vaste huisartsen en een huisarts in opleiding. De patiënt kan natuurlijk een afspraak plannen bij de arts van zijn keuze. Om het persoonlijke karakter van ieder patiëntencontact te waarborgen wordt er naar gestreefd een vaste huisarts toe te kennen aan elke patiënt. Bij zorg die op korte termijn gegeven moet worden, krijgt de patiënt echter een afspraak bij de arts die er op dat moment is, of die plek heeft.
 • Onze samenwerking reikt verder dan het praktijkgebouw: we werken samen met andere disciplines (specialisten, , thuisverpleging, psychologen, andere hulpverleners). De huisarts heeft immers een coördinerende en begeleidende taak.
 • Met oog op de continuïteit van de zorg werkt de Huisartsenpraktijk ook aan de toegankelijkheid van de dossiers voor andere zorgverleners. Daartoe is de praktijk aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP) waarmee uitwisseling van informatie met garantie voor adequate bescherming van de privacy mogelijk is.

Kwaliteit

De patiënt

 • Uitgangspunt van het medisch handelen is de mens als geheel, het zogenaamde holistisch mensbeeld waar lichaam en geest als niet te scheiden geheel wordt gezien. Vanuit die visie proberen wij  bij te dragen aan het langer en gezonder leven maar met oog voor de kwaliteit
 • Daarbij wordt zorg verleend op basis van klassieke en op  bewijs-gesteunde (evidence-based) reguliere geneeskunde volgens landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen.

Verantwoordelijkheid van de patiënt

 • Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen gezondheid. Roken, overgewicht en gebrek aan beweging zijn ernstige risicofactoren voor de gezondheid. Leefstijladvisering is een permanent en vast onderdeel van consultvoering en programma’s worden aangeboden  om leefstijlverbetering te bewerkstellingen
 • Ook de patiënt heeft een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de organisatie van de huisartsenpraktijk. Verwacht mag worden bijvoorbeeld dat adreswijzigingen en verandering van telefoonnummer wordt doorgegeven. Ook belt men zelf voor uitslagen van onderzoeken, uiteraard neemt de huisartsenpraktijk het initiatief bij ernstig afwijkende uitslagen

Communicatie met de patiënt

 • Wij streven in alle contacten naar een open, eerlijke en toegankelijke onderlinge communicatie die ook ruimte laat voor kritiek waarbij een vertrouwensrelatie een voorwaarde is voor een  goede arts-patiëntrelatie.

Ook luisteren we naar uw ervaringen met eerdere behandelingen. Zo willen we bewaken dat de door ons geboden zorg effectief is en bovendien beantwoordt aan zowel uw als onze verwachting. Zo proberen wij  ook de kwaliteit van andere,  eerstelijns en tweedelijns hulpverleners bewaken.

Gestructureerde zorg

 • Wij leveren chronische zorg voor mensen met diabetes mellitus type 2, een Cardio-vasculair risico en chronische bronchitis (COPD) protocollair volgens regionale ketenzorgprogramma’s. Deze zorg wordt voor het merendeel uitgevoerd door de daarvoor opgeleide Praktijkondersteuners/praktijkvergpleegkundigen (POH)

Kwaliteit praktijk

 • De praktijk is geaccrediteerd volgens de normen van het NPA. Dit betekent een  jaarlijkse visitatie en controlesysteem of alle afspraken , protocollen en werkwijzen worden nageleefd.

 Kwaliteit personeel

 • Onze gediplomeerde assistentes geven in overleg met u waar mogelijk adviezen met betrekking tot zelfzorg. Wij vinden het belangrijk dat huisartsenzorg goed toegankelijk en bereikbaar is. Omdat het niet mogelijk is iedereen direct te helpen, zal de urgentie van de hulpvraag bepalend zijn voor de wachttijd tot het consult. De assistentes hebben hierbij een cruciale rol, door aan patiënten te vragen wat de reden van zorgvraag is. Samen met de patiënt wordt bekeken op welke termijn en in welke vorm de zorg kan worden geboden. De doktersassistentes worden voortdurend begeleid en bijgeschoold waarbij hoge kwaliteit wordt nagestreefd.
 • Alle huisartsen zijn ingeschreven bij de HVRC (Huisartsen en Verpleeghuisartsen Registratie Commissie) waardoor er een 5-jaarlijkse beoordeling plaats vindt op de eisen om geregistreerd huisarts te zijn.

Overige punten

Verhuizen

 • Onze visie is laagdrempelige complete zorg dicht in de buurt. Wij adviseren dan ook patiënten die uit de regio verhuizen zich uit te schrijven uit de praktijk, omdat wij anders niet volgens deze norm kunnen werken.

Kostenbewust

 • Doelmatigheid is geen doel op zich, maar het bepalen van medisch beleid mag wel kostenbewust plaats vinden. Daarbij zijn landelijke protocollen en afspraken leidend.

Opleiding

 • Medisch Centrum Gelderlandplein is een gecertificeerd opleidingsbedrijf. Regelmatig hebben we één of meerdere (huis)artsen  in opleiding in onze praktijk werken. Daarnaast zijn we stage-verlener voor doktersassistentes. Huisarts-opleiders voldoen daardoor aan een aantal extra kwaliteitseisen.

Klachtenregeling

 • Alle doktersassistentes, praktijkondersteuners, stagiaires en huisartsen in opleiding werken onder de verantwoordelijkheid van de huisartsen. Klachten en opmerkingen over medewerkers of huisartsen kunnen via een aan te vragen klachtenformulier gemeld worden. Klachten worden altijd serieus behandeld. Klachtenbehandeling is ook een methode om de kwaliteit te verbeteren.

Euthanasie

 • Als praktijk hebben wij geen gewetensbezwaren tegen euthanasie. Individuele artsen kunnen een andere mening zijn toegedaan. Wel vinden we dat er een band moet zijn met de patiënt. Palliatieve zorg is een zeer persoonlijke aangelegenheid tussen huisarts en patiënt. Uiteraard werken wij binnen de wettelijke regelingen, dit geldt ook voor onze opvattingen over zwangerschapsonderbreking.

Huisbezoeken

 • We bezoeken patiënten alleen thuis als dit medisch noodzakelijk is. Na een geboorte komen we langs als de ouders aangeven daar behoefte aan te hebben. Bij ontslag uit het ziekenhuis maken we een huisbezoek, als de patiënt aangeeft daar behoefte aan te hebben. Gezien de korte opnameduur en toename van opnames lukt het ons niet om bij iedereen zomaar langs te gaan. Wij (huisartsen of Praktijkondersteuners) bezoeken een paar maal per jaar onze oudere patiënten. Als zij zelfstandig thuis wonen, doen wij dat op verzoek wanneer daar reden voor bestaat.

Visie

De praktijk wil een lerende organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau, beschikbaar is gedurende de openingstijden van de praktijk. Belangrijk is daarbij de voortdurende (bij)scholing van alle medewerkers binnen de praktijk conform de steeds wisselende inzichten binnen de huisartsenzorg ten aanzien van richtlijnen (de NHG-Standaarden), de toekomstvisie op huisartsenzorg, en dergelijke.

Huisartsenpraktijk  MC Gelderlandplein levert generalistische zorg (huisartsenzorg) in de breedste zin van het woord, in Amsterdam Buitenveldert en naaste omgeving . Wij bieden dit aan bewoners en passanten in ons praktijkgebied. Patiënten van onze praktijk mogen van ons verwachten dat wij hen bij alle gezondheidsproblemen met raad en daad zullen bijstaan. Bij patiënten die bij ons ingeschreven staan, relateren wij onze zorg en behandeling ook aan hun levensloop, hun leefsituatie en hun familieomstandigheden. Wij vinden het belangrijk dat huisartsenzorg goed toegankelijk en bereikbaar is. Omdat het niet mogelijk is iedereen direct te helpen, zal de urgentie van de hulpvraag bepalend zijn voor de wachttijd tot het consult. Hoewel patiënttevredenheid erg belangrijk voor ons is, zal de kwaliteit van zorg en de gezondheid van de patiënt leidend blijven in onze behandelingen en adviezen.

Een van de speerpunten van de huisartsenpraktijk is de zorg voor ouderen. Deze zorg wordt veelal in samenwerking met andere zorgverleners in de wijk georganiseerd. Als praktijk voeren wij een pro-actief beleid met betrekking tot ouderenzorg. Dat betekent dat wij in een vroeg stadium de groep kwetsbare ouderen opsporen en in kaart brengen. Een belangrijk deel van dit werk wordt gedaan door de praktijkondersteuner Ouderen. Zij is ook de bindende schakel naar wijkverpleging en welzijn van het stadsdeel. De praktijk doet mee aan het ouderenprogramma in Amsterdam zuid en met het stadsdeel in het programma “Beter thuis in Zuid” (https://www.youtube.com/watch?v=nodJFukWdG0).